1

*

Privacybeleid

FENNEMA SCHILDERWERKEN DRIMMELEN

Datum: 25 mei 2018

Versie

2

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 3

1.1 Algemeen 3

1.2 Toepassingsgebied 3

1.3 Doel 3

2 BESTUURLIJKE ORGANISATIE 3

2.1 Rollen, taken en bevoegdheden 3

2.2 Processen 3

2.3 Uitvoering / verwerkers 4

3 RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING 4

4 TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE 4

4.1 Aantoonbaarheid 4

4.2 Informatieplicht 4

4.3 Intrekken toestemming 5

5 KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN PERSOONSGEGEVENS 5

6 BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 5

7 INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKENE 5

7.1 Informatieverstrekking 5

7.2 Moment informatieverstrekking 6

7.3 Verwerking voor ander doel 6

7.4 Uitzondering informatieplicht 6

8 RECHTEN VAN DE BETROKKENE 6

8.1 Recht op inzage 6

8.2 Recht op rectificatie 6

8.3 Recht op vergetelheid 6

8.4 Recht op beperking van de verwerking 7

8.5 Recht op overdraagbaarheid 7

8.6 Recht op bezwaar 7

8.7 Kennisgevingsplicht 8

9 BEVEILIGING VAN DE VERWERKING 8

10 REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN 8

11 ONTWERP VAN VERWERKINGSSYSTEMEN EN

STADAARDINSTELLINGEN

8

12 MELDING BAN EEN INBREUK IN VERBAND MET

PERSOONSGEGEVENS

8

12.1 Melding aan de directie 8

12.2 Melding aan bevoegd gezag 9

12.3 Melding aan betrokkene 9

12.4 Documentatie van inbreuken persoonsgegevens 9

13 VERWERKER 9

14 DOORGIFTE AAN LEDEN BUITEN DE EU 10

15 OPLEIDING VAN MEDEWERKERS 10

16 JURIDISCH KADER 10

17 TOEZICHTHOUDER 10

18 VASTSTELLING 10

Bijlage 1 DEFINITIES 11

3

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Fennema Schilderwerken Drimmelen verwerkt in het kader van haar bedrijfsvoering

persoonsgegevens van rechtspersonen, contactpersonen en personen. Fennema Schilderwerken

Drimmelen acht het van groot belang dat zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en

dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Fennema Schilderwerken Drimmelen onderkent dat de

persoonlijke levenssfeer van de natuurlijke (rechts)personen van wie gegevens worden verwerkt

bescherming verdiend en dat zij vanuit haar maatschappelijke rol en statutaire doelstelling daaraan

dient bij te dragen.

1.2. Toepassingsgebied

Het privacybeleid is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen Fennema

Schilderwerken Drimmelen.

Het privacybeleid is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van

persoonsgegevens binnen of ten behoeve van Fennema Schilderwerken Drimmelen. Het

privacybeleid geldt voor het hele bedrijf en haar gelieerde bedrijven.

1.3. Doel

Het privacybeleid geeft invulling aan de wettelijke eisen ten aanzien van de bescherming van

persoonsgegevens. Het beleid heeft als doel de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en

tegen het verwerken van onjuiste gegevens. Daarnaast heeft het beleid als doel persoonsgegevens te

verwerken in overeenstemming met wet- en regelgeving en voor het waarborgen van de rechten van

de betrokkenen.

2. BESTUURLIJKE ORGANISATIE

De directie stelt de wijze vast waarop Fennema Schilderwerken Drimmelen de besturing en

besluitvorming rondom privacy heeft georganiseerd en welke rollen belegd zijn. Elke rol heeft

specifieke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het samenspel tussen deze rollen zorgt

ervoor dat het privacybeleid is verankerd binnen Fennema Schilderwerken Drimmelen.

2.1. Rollen, taken en bevoegdheden

Bestuur

De directie is eindverantwoordelijk voor het vaststellen en het realiseren van het privacybeleid van

Fennema Schilderwerken Drimmelen. De directie is primair verantwoordelijk voor de implementatie

van het vastgestelde privacybeleid en daaruit volgende maatregelen. De directie ziet toe op naleving

van het privacybeleid. De rol van ‘Functionaris gegevensbescherming’, als bedoeld in de AVG, ligt bij

de directie. Hierbij draagt de directie zorg voor voldoende bewustzijn onder de medewerkers.

Minimaal een keer per jaar staat het privacybeleid op de agenda van de directie en wordt bepaald of

er nieuwe activiteiten noodzakelijk zijn om te voldoen aan de beleidsuitgangspunten.

Medewerkers

Medewerkers mogen persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover nodig voor het doel waarvoor

Fennema Schilderwerken Drimmelen persoonsgegevens verwerkt en zover dit nodig is om hun werk

uit te voeren. De medewerker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens,

de naleving van het privacybeleid en daarvan afgeleide procedures. De medewerker dient elk

(mogelijk) incident of kwestie met betrekking tot persoonsgegevens te melden conform de

incidentenprocedure (hoofdstuk 12).

2.2. Processen

Bescherming van persoonsgegevens maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsprocessen en

informatievoorziening. Door middel van de planning- en controlecyclus wordt geborgd dat adequate

bescherming van persoonsgegevens geborgd is en blijft.

Implementatie

Het vastgestelde privacybeleid is het vertrekpunt bij de implementatie van het privacybeleid. Op basis

hier van wordt vastgelegd welke maatregelen dienen te worden geïmplementeerd, welke activiteiten

hiervoor nodig zijn en welke rollen hierbij betrokken zijn.

4

Evaluatie

Het privacybeleid wordt minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd door de directie. Hierbij wordt

rekening gehouden met:

 Wet- en regelgeving;

 Incidenten van het afgelopen jaar (informatie beveiligingsincidenten, datalekken);

 Resultaten van uitgevoerde risicoanalyses;

 Bevindingen en aanbevelingen vanuit de periodieke evaluatie

 Nieuwe trends (cybercrime, risico derde partijen etc.); en

 Vernieuwde standaarden (o.a. ISO normen).

Aanpassing en implementatie

De evaluatie van het privacybeleid kan ertoe leiden dat bestaande maatregelen op het gebied van

bescherming van persoonsgegevens moeten worden gewijzigd of aanvullende maatregelen moeten

worden genomen. Deze dienen vervolgens geïmplementeerd te worden in de organisatie.

2.3. Uitvoering / verwerkers

Fennema Schilderwerken Drimmelen kan een uitvoeringsorganisatie aanstellen en/of verwerker(s)

inschakelen bij het uitvoeren van haar werkzaamheden. Indien een uitvoeringsorganisatie is

aangesteld, kunnen ook de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd worden bij

de uitvoeringsorganisatie. Alsdan maakt Fennema Schilderwerken Drimmelen en de

uitvoeringsorganisatie duidelijke afspraken omtrent de samenwerking en de verdeling van de rollen,

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De eindverantwoordelijkheid rust altijd bij Fennema

Schilderwerken Drimmelen.

3. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

De verwerking van persoonsgegevens dient aan ten minste een van onderstaande grondslagen te

voldoen. In het register is opgenomen op welke grondslag de verwerking is gebaseerd:

 de toestemming van de betrokkene;

 de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van doelstelling van Fennema Schilderwerken

Drimmelen, conform haar Statuten zoals bekend bij de Kamer van Koophandel;

 de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van

Fennema Schilderwerken Drimmelen, behalve indien de belangen of de grondrechten en

fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen.

Fennema Schilderwerken Drimmelen verwerkt geen‘bijzondere persoonsgegevens’.

4. TOESTEMMING VAN BETROKKENEN

4.1. Aantoonbaarheid

Indien een verwerking berust op toestemming, kan Fennema Schilderwerken Drimmelen aantonen dat

de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

4.2. Informatieplicht

Bij het verkrijgen van toestemming zal de betrokkene gewezen worden op:

a. de doeleinden van de verwerking waarvoor toestemming gevraagd wordt;

b. andere relevante informatie die de betrokkene nodig heeft om een bewuste en vrijelijke beslissing

over de verwerking van zijn persoonsgegevens te maken;

c. het recht zijn toestemming in te trekken, waarbij geldt dat het intrekken van de toestemming de

rechtmatigheid van de Verwerking voor het intrekken van de toestemming onverlet laat.

Indien de betrokkene toestemming geeft in het kader van een schriftelijke verklaring die ook op andere

aangelegenheden betrekking heeft, wordt het verzoek zodanig gepresenteerd dat een duidelijk

onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden.

4.3. Intrekken toestemming

De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken.

5

5. KWANTITEIT EN KWALITEIT VAN PERSOONSGEGEVENS

Fennema Schilderwerken Drimmelen verwerkt persoonsgegevens op een wijze die ten aanzien van

de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Fennema Schilderwerken Drimmelen verwerkt

geen persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde doeleinden waarvoor

Fennema Schilderwerken Drimmelen persoonsgegevens heeft verkregen.

Fennema Schilderwerken Drimmelen neemt alle redelijke maatregelen om ervoor zorg te dragen dat

de persoonsgegevens die het verwerkt juist en actueel zijn.

6. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Fennema Schilderwerken Drimmelen bewaart persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt

de betrokkene te identificeren niet langer dan noodzakelijk:

a. gelet op de duur die nodig is voor de (gerechtvaardigde) doeleinden waarvoor de

persoonsgegevens worden verwerkt; of

b. voor zover (redelijkerwijs) nodig is om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke verplichting; of

c. gelet op een toepasselijke verjaringstermijn; en

d. voor zover de betrokkene zich niet beroept op het recht om vergeten te worden.

In elke registratie van persoonsgegevens is de bewaartermijn vastgelegd. Nadat de toepasselijke

bewaartermijn is verstreken, geeft de directie opdracht om de gegevens:

a. veilig te verwijderen of te vernietigen;

b. te anonimiseren; of

c. te verplaatsen naar een archief (tenzij dit krachtens wetgeving of een geldende regeling voor

gegevensbewaring verboden is).

7. INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKENE

Fennema Schilderwerken Drimmelen informeert de betrokkene op adequate wijze over de

gerechtvaardigde doeleinden waarvoor hunpersoonsgegevens worden verwerkt en verstrekt de

betrokkene alle andere vereiste informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

7.1 Informatieverstrekking

Fennema Schilderwerken Drimmelen verstrekt de betrokkene bij de verkrijging de volgende informatie:

 contactgegevens van Fennema Schilderwerken Drimmelen;

 doeleinden van de verwerking;

 rechtsgrond van de verwerking;

 (in voorkomend geval) de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;

 (in voorkomend geval) of Fennema Schilderwerken Drimmelen het voornemen heeft om de

gegevens door te geven aan een land buiten de EU of een Internationale organisatie;

 (indien mogelijk) de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen

worden opgeslagen;

 dat de betrokkene het recht heeft een verzoek in te dienen voor rectificatie of wissen van de

gegevens, of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te

maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

 wanneer de verwerking op uitdrukkelijke toestemming van betrokkene is gebaseerd, dat de

betrokkene het recht heeft om de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de

rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor het intrekken ervan;

 het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende autoriteit;

 of de verstrekking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel

een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene verplicht is

de Persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens

niet worden verstrekt.

6

7.2. Moment informatieverstrekking

Fennema Schilderwerken Drimmelen verstrekt de informatie binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk

binnen één maand opvragen van de persoonsgegevens.

Indien de persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene, dan verstrekt

Fennema Schilderwerken Drimmelen de informatie uiterlijk op het moment van het eerste contact met

de betrokkene. Indien wordt overwogen de gegevens aan een andere ontvanger te verstrekken, dan

wordt de betrokkene uiterlijk geïnformeerd op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst

aan die ontvanger worden verstrekt.

7.3. Verwerking voor ander doel

Wanneer Fennema Schilderwerken Drimmelen voornemens is de persoonsgegevens verder te

verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt

Fennema Schilderwerken Drimmelen de betrokkene voor die verdere verwerking informatie over dat

andere doel en alle relevante informatie als hierboven genoemd.

7.4. Uitzondering informatieplicht

De informatieverplichting geldt niet indien:

a. de betrokkene reeds over de informatie beschikt;

b. het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen;

c. het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij wetgeving; en

d. de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in het kader

van wetgeving.

8. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

8.1. Recht op inzage

De betrokkene heeft het recht om Fennema Schilderwerken Drimmelen te vragen of er van hem al

dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in

die persoonsgegevens. In het geval van zo’n verzoek verstrekt Fennema Schilderwerken Drimmelen

de betrokkene de volgende informatie:

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën van persoonsgegevens;

c. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden

verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de verwachte periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen,

of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

e. dat de betrokkene het recht heeft Fennema Schilderwerken Drimmelen te verzoeken dat

persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende

persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;

f. dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende

autoriteit;

g. wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie

over de bron van die gegevens.

8.2. Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht op onverwijlde rectificatie van hem betreffende onjuiste

persoonsgegevens.

Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht op

vervolledigen van onvolledige persoonsgegevens.

8.3. Recht op vergetelheid

De betrokkene heeft recht op wissen met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens.

Fennema Schilderwerken Drimmelen is verplicht persoonsgegevens binnen een maand te wissen

wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

a. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens

werden verzameld of anderszins verwerkt;

b. de betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;

c. in geval van bezwaar van betrokkene;

7

d. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; en

e. de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.

In het geval Fennema Schilderwerken Drimmelen verplicht is de persoonsgegevens te wissen, dienen

maatregelen genomen te worden om derden die de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt,

op de hoogte te stellen dat de betrokkene het verzoek tot wissen heeft gedaan.

Het recht op wissen is niet van toepassing indien de verwerking nodig is:

a. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b. voor de vervulling van een wettelijke verplichting of taak van algemeen belang of uitoefening van

het openbaar gezag;

c. met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of

statistische doeleinden; en

d. voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8.4. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens indien:

a. de juistheid van de gegevens wordt betwist, gedurende de periode dat dit door Fennema

Schilderwerken Drimmelen wordt gecontroleerd;

b. de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de

persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

c. de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, maar alleen voor de instelling

van, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; en

d. bij bezwaar tegen de verwerkingsgronden, voor de periode dat de belangenafweging tussen het

belang van Fennema Schilderwerken Drimmelen en de betrokkene wordt getoetst;

Beperking houdt in dat de gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met:

a. Toestemming van de betrokkene; of

b. ten behoeve van de rechtsvordering; of

c. ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijk of rechtspersoon; of

d. om gewichtige redenen van algemeen belang.

Een betrokkene waarvan de verwerking van zijn persoonsgegevens is beperkt, wordt door Fennema

Schilderwerken Drimmelen op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

8.5. Recht op overdraagbaarheid

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende gegevens, die hij aan Fennema Schilderwerken

Drimmelen heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen

en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen,

indien:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst als rechtmatige grondslag; en

b. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Bij de uitoefening van zijn recht op

gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit

technisch mogelijk is, rechtstreeks van Fennema Schilderwerken Drimmelen naar een andere

verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

Indien een betrokkene gebruik maakt van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kan hij nog steeds

gebruik maken van zijn recht op gegevenswissing.

8.6. Recht op bezwaar

Betrokkene heeft het recht bij Fennema Schilderwerken Drimmelen bezwaar te maken tegen de

verwerking van zijn persoonsgegevens indien de grondslag hiervoor het gerechtvaardigd belang is.

Indien betrokkene een dergelijk bezwaar indient, zal Fennema Schilderwerken Drimmelen de

verwerking staken tenzij er sprake is van gronden voor deze verwerking die zwaarder wegen dan de

privacybelangen van de betrokkenen of die verband houden met een rechtsvordering.

8.7. Kennisgevingsplicht

Fennema Schilderwerken Drimmelen stelt iedere ontvanger, aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt,

in kennis van elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of van de beperking van de

verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Indien de betrokkene

hierom verzoekt, verstrekt Fennema Schilderwerken Drimmelen de betrokkene informatie over deze

ontvangers.

8

9. BEVEILIGING VAN DE VERWERKING

Fennema Schilderwerken Drimmelen heeft beleid vastgesteld en maatregelen geïdentificeerd om de

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en andere ongewenste of onwettige

verwerking, waaronder verlies of vernietiging.

De maatregelen die Fennema Schilderwerken Drimmelen neemt om een op het risico afgestemd

beveiligingsniveau te waarborgen omvatten, waar passend, onder meer het volgende:

 de pseudonimisering, anonimisering en versleuteling van de gegevens;

 het vermogen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de

verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

 het vermogen om bij een incident de beschikbaarheid van en toegang tot de Persoonsgegevens

tijdig te herstellen; en

 een procedure voor het op gezette tijden testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid

van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

Bij de beoordeling van het passend beveiligingsniveau houdt Fennema Schilderwerken Drimmelen

met name rekening met de verwerkingsrisico’s, vooral als gevolg van de vernietiging, het verlies, de

wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,

opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig.

Fennema Schilderwerken Drimmelen treft maatregelen om ervoor te zorgen dat elke medewerker of

persoon die onder haar gezag handelt, alsmede de bewerkers, de persoonsgegevens uitsluitend in

haar opdracht verwerkt, tenzij deze daartoe door EU recht of nationaal recht is gehouden.

10. REGISTER VAN DE VERWERKINGSACTIVITEITEN

Alle verwerkingen van persoonsgegevens zijn geregistreerd in een register van de

verwerkingsactiviteiten. In het register is voor elke verwerking onder meer het volgende opgenomen:

 de naam van de verwerking;

 de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

 de doeleinden van de verwerking;

 een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van

persoonsgegevens;

 de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

 de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën persoonsgegevens moeten

worden gewist;

 een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

11. ONTWERP VAN VERWERKINGSSYSTEMEN EN STANDAARDINSTELLINGEN

Fennema Schilderwerken Drimmelen houdt bij de keuze en het gebruik van de informatiesystemen

rekening met de gegevensbeschermingsbeginselen en zal de nodige waarborgen in de systemen

inbouwen ter naleving van de wettelijke voorschriften.

Fennema Schilderwerken Drimmelen treft passende technische en organisatorische maatregelen om

ervoor te zorgen dat in beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor

elk specifiek doel van de verwerking. Fennema Schilderwerken Drimmelen zorgt ervoor dat dit als

standaard geldt voor de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens, de mate waarin zij worden

verwerkt, de termijn waarvoor zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid daarvan.

12. MELDING VAN EEN INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS

12.1 Melding aan de directie

Indien een inbreuk of mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden of

plaats heeft kunnen vinden, meldt de medewerker van Fennema Schilderwerken Drimmelen deze

zonder vertraging aan de directie. Bij afwezigheidwijst de directie aan vervanger aan.

12.2. Melding aan bevoegd gezag

Indien een Inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt Fennema

Schilderwerken Drimmelen deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur

9

nadat kennis is genomen van de inbreuk aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Indien de

melding niet binnen 72 uur plaatsvindt gaat de melding vergezeld van een motivering voor de

vertraging.

Deze melding is slechts noodzakelijk indien het waarschijnlijk is dat de Inbreuk in verband met

persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

12.3. Mededeling aan betrokkene

Wanneer de Inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de

rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt Fennema Schilderwerken Drimmelen de

betrokkene de Inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Deze mededeling aan de betrokkene is niet vereist wanneer aan een van de volgende voorwaarden is

voldaan:

a. Fennema Schilderwerken Drimmelen heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband

met persoonsgegevens betrekking heeft;

b. Fennema Schilderwerken Drimmelen achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat

het risico voor de rechten en de vrijheden van betrokken zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; en

c. de mededeling onevenredige inspanningen zou vergen. In dat geval komt er in de plaats een

openbare mededeling of een soortgelijke maatregel waarbij betrokkene even doeltreffend worden

geïnformeerd.

12.4. Documentatie van inbreuken persoonsgegevens

Fennema Schilderwerken Drimmelen documenteert alle Inbreuken in verband met persoonsgegevens,

met inbegrip van de feiten omtrent de Inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen

daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

13. VERWERKER

Fennema Schilderwerken Drimmelen geeft in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

alleen opdracht aan een leverancier die afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen

van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van

wet- en regelgeving voldoet en de rechten van de betrokkene gewaarborgd zijn.

De verwerking door de verwerker wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst. De

verwerkersovereenkomst dient ertoe te waarborgen dat de verplichtingen die op Fennema

Schilderwerken Drimmelen rusten ook door de verwerker worden nageleefd.

In de verwerkersovereenkomst zijn het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel

van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en

verplichtingen van Fennema Schilderwerken Drimmelen omschreven.

Verder zijn in de verwerkersovereenkomst de volgende onderwerpen opgenomen:

 de verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van instructies van Fennema

Schilderwerken Drimmelen;

 de verwerker draagt zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens;

 Fennema Schilderwerken Drimmelen heeft de mogelijkheid tot het uitvoeren van audits bij de

verwerker;

 voorwaarden voor het inschakelen van een subverwerker door de verwerker;

 geheimhouding en vertrouwelijkheid;

 doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU;

 het wissen, verwijderen, terugbezorgen en vernietigen van persoonsgegevens door verwerker;

 de verplichte melding van datalekken door verwerker aan Fennema Schilderwerken Drimmelen;

en

 aansprakelijkheid.

Fennema Schilderwerken Drimmelen hanteert (een) verwerkersovereenkomst (en) die voldoet of

voldoen aan alle wettelijke eisen die daaraan worden gesteld.

14. DOORGIFTE AAN LANDEN BUITEN DE EU

Doorgifte van persoonsgegevens door Fennema Schilderwerken Drimmelen aan een land buiten de

EU of aan een Internationale organisatie kan plaatsvinden wanneer de Europese Commissie heeft

10

besloten dat het derde land, een gebied of één of meerdere nader bepaalde sectoren in dat derde

land, of de Internationale organisatie in kwestie een passend beschermingsniveau waarborgt.

In het geval dat de Europese Commissie niet heeft besloten dat het derde land of de Internationale

organisatie een passend beschermingsniveau biedt, zal Fennema Schilderwerken of haar verwerker

alleen persoonsgegevens doorgeven als is vastgesteld dat het desbetreffende land of de organisatie

passende waarborgen biedt en betrokkene over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen

beschikken.

15. OPLEIDING VAN MEDEWERKERS

Fennema Schilderwerken Drimmelen zorgt ervoor dat medewerkers, zowel intern als extern, die

toegang hebben tot persoonsgegevens bekend zijn met het de bescherming van persoonsgegevens

en het privacybeleid.

16. JURIDISCH KADER

Het juridisch kader voor dit privacybeleid is in Nederland vastgelegd in:

 De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), inclusief daarbij horende

uitvoeringswetgeving en/of richtlijnen;

 Overige fingerende wetgeving, zoals de Wwft.

17. TOEZICHTHOUDER

De bevoegde Toezichthoudende autoriteit houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving

voor bescherming Persoonsgegevens. In Nederland is de bevoegde Toezichthoudende autoriteit de

Autoriteit Persoonsgegevens. Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

18. VASTSTELLING

Dit beleid is vastgesteld en ingegaan op 25-05-2018.

11

Bijlage 1. DEFINITIES

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn onder meer:

 Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst zijn af te leiden;

 Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke

overtuigingen zijn af te leiden;

 Gegevens over politieke gezindheid;

 Lidmaatschap van een vakbond;

 Genetische en biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon;

 Gegevens over gezondheid;

 Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;

 Strafrechtelijke gegevens; en

 Gegevens over hinderlijk/onrechtmatig gedrag in verband met verbod op dat gedrag.

Biometrische gegevens

Persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot

de fysieke, fysiologische of gedrag gerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond

waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals

gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.

Derde

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan,

niet zijnde de betrokkene, noch de Verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de

personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

Directie

De directeur of zijn/haar plaatsvervanger van Fennema Schilderwerken Drimelen, met bevoegdheden

zoals vastgelegd in de Statuten.

Gegevens over gezondheid

Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een natuurlijke

persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn

gezondheidstoestand wordt gegeven.

Inbreuk in verband met persoonsgegevens

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het

verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot

doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Internationale organisatie

Een organisatie en de daaronder vallende internationaalpubliekrechtelijke organen of andere organen

die zijn opgericht bij of op grond van een overeenkomst tussen twee of meer landen.

Ontvanger

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet lid bij Fennema Schilderwerken Drimmelen, een

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden

verstrekt.

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (rechts)persoon (de

betrokkene); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan

worden geïdentificeerd, met name aan de hand van indicatoren zoals een naam, een

identificatienummer, locatiegegevens, een online indicator of van een of meer elementen die

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of

sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

12

Profilering

Elke vorm van geautomatiseerde besluitvorming waarbij aan de hand van persoonsgegevens

bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd.

Pseudonimisering

Het verwerken van Persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan

een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden

gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische

maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Pseudonimisering is

omkeerbaar mits gebruik van de juiste sleutel.

Register

Register van de verwerkingsactiviteiten.

Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door

middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende Verwerking van

Persoonsgegevens aanvaardt.

Toezichthoudende autoriteit

Een door een lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde onafhankelijke overheidsinstantie.

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/

dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel

van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen,

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,

verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan

die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van

persoonsgegevens vaststelt;

wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het (inter)nationaal recht

worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens

welke criteria deze wordt aangewezen.

13

Bijlage 2

Geheimhoudingsverklaring in Fennema Schilderwerken Drimmelen Arbeidsovereenkomst

Op de geheimhoudingsverplichting voor werknemer en werkgever is de Wet Bescherming

Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De werknemer is

gehouden om gegevens, data, en alles wat hem of haar ter kennis komt in het kader van de uitvoering

van de arbeidsovereenkomst, vertrouwelijk en conform dit privacybeleid te behandelen.

De werknemer verplicht zich zowel tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst als na beëindiging

daarvan zich te onthouden van het doen van enige mededeling aan derden, in welke vorm dan ook,

hetzij direct, hetzij indirect, aangaande enige bijzonderheid het bedrijf van werkgever of aan haar

gelieerde maatschappijen betreffende, of daarmee verband houdende, waarvan de werknemer

redelijkerwijs kan begrijpen dat zulks niet bestemd is voor kennisname door derden.

Alle zaken, waaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën daarvan, alsmede

geautomatiseerde gegevensdragers (waaronder computerdiskettes, USB sticks of anderszins) die de

werknemer van of ten behoeve van werkgever tijdens de arbeidsovereenkomst onder zich krijgt, zijn

en blijven eigendom van werkgever. De medewerker zal deze zaken op het eerste verzoek van

werkgever, doch in ieder geval op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, wederom aan

werkgever ter beschikking stellen.